Thông báo bảo trì sever nâng cấp hệ thống Proxy chống ddos

Nhân sỹ thân mến bổn trang xin thông báo lịch trình tiến hành bảo trì hệ thông proxy như sau .

Thời gian bảo trì : 9h30 .

Thời gian dự kiến hoàn tất bảo trì khoảng  tầm : 5 phút .