Lịch trình thời gian hoạt động nhiệm vụ game

Nhân sỹ thân mến dưới đây là chi tiết lịch trình thời gian cụ thể các hoạt động tính năng của game .
1/ Sự kiện tiêu diệt boss và mở rương boss chiến long động .
— Thời gian Boss xuất hiện : 20h30 .
— Thời gian bảo rương boss xuất hiện : Sau khi tiêu diệt boss sẽ xuất hiện bảo rương .
2/ Sự kiện boss mặt quỷ + lồng đèn ma .
— Thời gian boss Xuất hiện : 20h15 .
— Thời gian lòng đèn ma xuất hiện : 20h30 .
3/ Hoạt động Tống kim + Event Tống kim .
— Thời gian hoạt động diễn ra : 10h50 , 12h50 , 14h50 , 16h50 , 18h50 , 22h50 .
— Sự kiện event mini Tống kim : 20h50 ( Phát thưởng top 10 tống kim )
4/ Hoạt động Phong lăng độ .
— Thời gian hoạt động diễn ra : 6h00 , 9h00 , 12h00 , 16h00 , 18h00 , 22h00 .