Lịch trình hoạt động + nhiệm vụ game

500 ae thân mến dưới đây là thời gian hoạt động của các hoạt động như sau .
1/ Boss HKMP : 1h 3h 5h 8h 12h 16h 18h 20h 23h .
— Phần thưởng giết boss .
+ 1 tỷ điểm EXP .
+ 5 tiền đồng .
— Phần thưởng có xác xuất rơi .
+ bí kiếp kỹ năng 150 : 21 22 23 cấp .
+ Lệnh bài + bảo rương xích lân , minh phượng .
+ Xích lân thạch .
2/ Tống kim : 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h .
*** Phần thưởng khi đạt mốc điểm ***
— 3000 điểm .
+ 500 triệu EXP .
+ 10 hành hiệp lệnh .
+ 100 túi nguyên liệu EV .
+ 5 tiền đồng .
— 6000 điểm .
+ 1 tỷ điểm EXP .
+ 20 hành hiệp lệnh .
+ 200 túi nguyên liệu EV .
+ 10 tiền đồng .
— 10.000 điểm .
+ 3 tỷ điểm EXP .
+ 30 hành hiệp lệnh .
+ 300 túi nguyên liệu EV .
+ 15 tiền đồng .
— 30.000 điểm .
+ 4 tỷ điểm EXP .
+ 40 hành hiệp lệnh .
+ 400 túi nguyên liệu EV .
+ 20 tiền đồng .
— 50.000 điểm .
+ 5 tỷ điểm EXP .
+ 50 hành hiệp lệnh .
+ 500 túi nguyên liệu EV .
+ 30 tiền đồng .
*** Top 10 tống kim trận 21h hàng ngày *** .
— TOP1 :
+ 3 xích lân lệnh .
+ 1 Xích lân thạch .
+ 800 xu .
+ 800 hành hiệp lệnh .
— TOP2 .
+ 2 xích lân lệnh .
+ 1 Xích lân thạch .
+ 700 xu .
+ 700 hành hiệp lệnh .
— TOP3 .
+ 1 xích lân lệnh .
+ 1 Xích lân thạch .
+ 600 xu .
+ 600 hành hiệp lệnh .
— TOP 4 đến 10 .
+ 1 xích lân lệnh .
+ 500 xu .
+ 500 hành hiệp lệnh .
3/ Phong lăng độ : 6h 9h 12h 16h 18h 22h .
— Phần thưởng giết boss thủy tặc .
+ 1 tỷ điểm EXP .
+ 10 hành hiệp lệnh .
+ 10 tiền đồng .
+ 100 túi EV .
— Phần thưởng khi hoàn thành hoạt động .
+ 10 hành hiệp lệnh .
+ 100 túi EV .
4/ Boss lòng đền ma : 20h15 .
5/ Bos Superman mất dạy : 20h30 .
6/ Viêm đế : bắt đầu từ phút thứ 25 từ 8h sáng đến 23h đêm .
7/ Vượt ải : phút thứ 00 các giờ trong ngày .
— Phần thưởng qua ải 28 .
+ 3 Tỷ EXP .
+ 10 tiền đồng khóa .
+ 10 hành hiệp lệnh .
+ 100 túi EV .
— Phần thưởng qua mỗi ải .
+ 70 triệu EXP .
+ 1 tiền đồng khóa .
+ 1 hành hiệp lệnh .
+ 10 túi EV .
8/ Kiếm Gia : phút thứ 25 các giờ trong ngày .
— Phần thưởng giết boss cuối .
+ 3 Tỷ EXP .
+ 30 tiền đồng khóa .
+ 30 hành hiệp lệnh .
+ 500 túi EV .
+ 1 Minh phượng thạch .
— Phần thưởng qua mỗi ải .
+ 70 triệu EXP .
+ 1 tiền đồng khóa .
+ 1 hành hiệp lệnh .
+ 10 túi EV .